Wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu w instalacjach ziębniczych powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby pozostawały szczelne i wytrzymywały ciśnienie, jakie może wystąpić podczas działania obiegu, jego postoju i transportu, z uwzględnieniem przewidywanych naprężeń termicznych, fizycznych i chemicznych. Zaleca się łączenie rur miedzianych przy użyciu fabrycznie wykonanych łączników z miedzi i stopów miedzi.

 

 

Podstawową metodą łączenia rur miedzianych jest lutowanie kapilarne. W instalacjach ziębniczych należy stosować lutowanie twarde lutem zgodnym z PN-EN 1044 i topnikami zgodnymi z PN-EN 1045. Powinno się dokładnie zbadać zgodność z czynnikiem ziębniczym wszystkich materiałów wykorzystywanych w operacji lutowania twardego, w tym także lutu i topnika. Lutowanie twarde powinno być wykonywane wyłącznie przez osoby kompetentne w tej dziedzinie. Podczas wykonywania połączeń głównych instalacji (np. po stronie wysokiego ciśnienia), które mają wpływ na wytrzymałość i bezpieczeństwo zespołu, należy wprowadzić i zachowywać odpowiednie procedury identyfikacji materiału od momentu jego otrzymania, przez proces łączenia aż do prób końcowych instalacji. Technologia wykonywania połączeń stałych powinna być uznana przez uprawnioną instytucję, organizację, a stosujący ją powinien mieć określone kwalifikacje.

 

 

Dopuszcza się stosowanie innego typu połączeń stałych, np. połączeń uzyskiwanych przez odkształcenie, jednak wytwórca instalacji powinien mieć udokumentowany system jakości, aby udowodnić, że proces jest właściwie stosowany, przystosowany i utrzymywany, dzięki czemu uzyskuje się wymagane właściwości złącza. Proces wykonywania klimatyzacja Warszawa takiego złącza (roztłaczanego, zaciskowego,...) należy przeprowadzić i zatwierdzić zgodnie z normą PN-EN 14276-1.

PRZYWOŁANE NORMY
● PN-EN 378-2+A1:2009 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
● PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde – Spoiwa.
● PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde – Topniki do lutowania twardego – Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.
● PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego.
● PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi.
● PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.
● PN-EN 1254-5:2004Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.
● PN-EN 14276-1:2007 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła – Część 1: Zbiorniki – Wymagania ogólne.
● PN-EN 14276-2:2009 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła – Część 2: Przewody – Wymagania ogólne.
● PN-EN 14324:2008 Lutowanie twarde – Wytyczne dotyczące złączy lutowanych twardo.


Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!